واقعا آقای رجا کارتون خیلیییی جالب بوده عالی تر از این ایده محال بود

واقعا آقای رجا کارتون خیلیییی جالب بوده
عالی تر از این ایده محال بود
واقعا آقای رجا کارتون خیلیییی جالب بوده
عالی تر از این ایده محال بود
بله ایشالله برنامه های دیگری هم هست که انشالله اجرا میکنیم
بله ایشالله برنامه های دیگری هم هست که انشالله اجرا میکنیم
u aghay rejaa hastin?>