میخوام که arm روشروع کنم

میخوام که arm روشروع کنم