که برام خیلی خوب و تونستم تو تایم کاری خیلی خوب پیشرفت کنم

که برام خیلی خوب و تونستم تو تایم کاری خیلی خوب پیشرفت کنم