یه کسی باشه که از معمولی به بالا باشه کافیه...

یه کسی باشه که از معمولی به بالا باشه کافیه...