آقای تکمیل اگر کسی رو سراغ دارین که حتما ما رو بی نصیب نکنید... حتی تو پارس کدرز هم اطلاعیه گذاشتم ولی کسی رو نتونستم پیدا کنم

آقای تکمیل اگر کسی رو سراغ دارین که حتما ما رو بی نصیب نکنید... حتی تو پارس کدرز هم اطلاعیه گذاشتم ولی کسی رو نتونستم پیدا کنم