ولی خب آقای تکمیل فکر کنم داشته باشن توی دست و بالشون

ولی خب آقای تکمیل فکر کنم داشته باشن توی دست و بالشون