اما با این شرایط به نظرم بهتر باشه کسی رو پیدا کنم که تجربه laravel رو داشته باشه...

اما با این شرایط به نظرم بهتر باشه کسی رو پیدا کنم که تجربه laravel رو داشته باشه...
اما با این شرایط به نظرم بهتر باشه کسی رو پیدا کنم که تجربه laravel رو داشته باشه...
کم پیدا میشه