حالا اگر هم بخواد یاد بگیره باید 1 ماه بهش اضافه کنیم...

حالا اگر هم بخواد یاد بگیره باید 1 ماه بهش اضافه کنیم...