پروژه رو تعریف کردم کاملا

پروژه رو تعریف کردم کاملا