بستگی داره پروژه داشته باشه یا نه

بستگی داره پروژه داشته باشه یا نه