مهم نیست گیر بیادا

مهم نیست گیر بیادا
مهم نیست گیر بیادا
خوب الان بخواد yii کار کنه تا راه بیوفته چقدر زمان میبره؟