و اینکه من مدت ها دنبال کسی میگردم برای استخدام

و اینکه من مدت ها دنبال کسی میگردم برای استخدام