طرفداراش تو دنیا بیشتر هستن یا اینکه فقط ایران؟

طرفداراش تو دنیا بیشتر هستن یا اینکه فقط ایران؟