چه کاستی هایی به نسبت laravel داره؟

چه کاستی هایی به نسبت laravel داره؟