بله آقای تکمیل از دوستان هستن..

بله آقای تکمیل از دوستان هستن..