هدف از تشکیل این گروه چیه؟ یک گروه با موضوعات آزاد یا فقط مطالب برنامه نویسی؟ مدیر لطف کنن جواب بدن ممنون میشم دکتر جان🌹

هدف از تشکیل این گروه چیه؟
یک گروه با موضوعات آزاد یا فقط مطالب برنامه نویسی؟ مدیر لطف کنن جواب بدن ممنون میشم دکتر جان🌹
هدف از تشکیل این گروه چیه؟
یک گروه با موضوعات آزاد یا فقط مطالب برنامه نویسی؟ مدیر لطف کنن جواب بدن ممنون میشم دکتر جان🌹
فقط برنامه نویسی
هدف از تشکیل این گروه چیه؟
یک گروه با موضوعات آزاد یا فقط مطالب برنامه نویسی؟ مدیر لطف کنن جواب بدن ممنون میشم دکتر جان🌹
البته اینم بگم اگر دیسلایک کنید 👎 امتیازش کم میشه