پاکسازی – یک ضرری که صابون دارد این است که باعث خشکی پوست میشود. بنابراین آقایان به یک چیز فوق العاده ای نیاز دارند تا چربی و یا ذراتی که در طول روز روی پوست صورت جمع میشود را بدون خشک کردن پوست صورت پاک کند. آقایان صبح پیش از اصلاح کردن و شب پیش ازخواب باید صورت خود را تمیز کنند. @asrare_zibaii

پاکسازی –
یک ضرری که صابون دارد این است که باعث خشکی پوست میشود. بنابراین آقایان به یک چیز فوق العاده ای نیاز دارند تا چربی و یا ذراتی که در طول روز روی پوست صورت جمع میشود را بدون خشک کردن پوست صورت پاک کند. آقایان صبح پیش از اصلاح کردن و شب پیش ازخواب باید صورت خود را تمیز کنند.
@asrare_zibaii