عادت های غلط را کنار بگذارید سعی کنید همیشه در حین انجام دادن کارهای خانه و باغبانی از دستکش استفاده کنید. همچنین از پوست دستتان در مقابل سرما و گرما با پوشیدن دستکش های مناسب حفاظت کنید و به مدت طولانی دستتان را در معرض سرما و کار با آب سرد قرار ندهید. @asrare_zibaii

عادت های غلط را کنار بگذارید

سعی کنید همیشه در حین انجام دادن کارهای خانه و باغبانی از دستکش استفاده کنید. همچنین از پوست دستتان در مقابل سرما و گرما با پوشیدن دستکش های مناسب حفاظت کنید و به مدت طولانی دستتان را در معرض سرما و کار با آب سرد قرار ندهید.
@asrare_zibaii