خدماتي كه در كلينيك پوست بيمارستان عرفان براي اين خانم انجام شده شامل: كاشت ابرو در جهت پرنمودن كامل زمينه خالي ابرو در جهت رويش موهاي ابرو

خدماتي كه در كلينيك پوست بيمارستان عرفان براي اين خانم انجام شده شامل:
كاشت ابرو در جهت پرنمودن كامل زمينه خالي ابرو در جهت رويش موهاي ابرو
خدماتي كه در كلينيك پوست بيمارستان عرفان براي اين خانم انجام شده شامل:
كاشت ابرو در جهت پرنمودن كامل زمينه خالي ابرو در جهت رويش موهاي ابرو