اخی چی کمه اعضاش

اخی چی کمه اعضاش
اخی چی کمه اعضاش
همین الاتشکیل دادم