ممنون که با حضور گرمت همه رو دور خودت جمع میکنی مرسی که هستی
ممنون که با حضور گرمت همه رو دور خودت جمع میکنی مرسی که هستی