ممنون که با حضور گرمت همه رو دور خودت جمع میکنی مرسی که هستی

ممنون که با حضور گرمت همه رو دور خودت جمع میکنی مرسی که هستی