ذغال خوب و دوست ناباب!!! چه شود؟!! 😂😂😂

ذغال خوب و دوست ناباب!!!
چه شود؟!!
😂😂😂