مي دونم خانمم گرماي مشهد را مي خواهد من كه اذربايجاني و كبكي هستم برام فرق نميكنه ... دعا كنيد هوا خوب بشه اين دختر امام رضا را هم با خود بيارم .. چون بدون او هيچ جا نمي تونم بروم. علتش را خودتون با ديدنش مي دونيد 😂😂😂

مي دونم خانمم گرماي مشهد را مي خواهد من كه اذربايجاني و كبكي هستم برام فرق نميكنه ...
دعا كنيد هوا خوب بشه اين دختر امام رضا را هم با خود بيارم ..
چون بدون او هيچ جا نمي تونم بروم. علتش را خودتون با ديدنش مي دونيد 😂😂😂