من تصميمم دست خانمم هست دن ذليل ايراني كبكي هستم . ايداگفته باربكيو را هست ولي بستگي به هوا داره .. ما هر روز صبح يكساعت هر روز پياده روي مي كنيم سه هفته اي است

من تصميمم دست خانمم هست دن ذليل ايراني كبكي هستم .

ايداگفته باربكيو را هست ولي بستگي به هوا داره .. ما هر روز صبح يكساعت هر روز پياده روي مي كنيم سه هفته اي است