مرسي ليوسا خانم از دعوت در گروه
مرسي ليوسا خانم از دعوت در گروه