درباره قطع اشتراک موبایل اپراتور Free و Orange وقتی شما از اپراتور Free سیم کارت می خرید و مشترک آنها می شوید، هر وقت خواستید می توانید با ارسال نامه کتبی اشتراک خود را قطع کنید ولی اگر از اپراتور Orange سیم کارت بخرید و مشترک شوید تا آخر یک سال ( یا تا آخر هرچند سالی که مشترک شده اید) نمی توانید اشتراکتان را قطع کنید و هر ماه مبلغ مربوطه از حساب شما برداشت میشود یا اینکه باید یکجا پول اشتراک تا آخر زمان قراردادتان را پرداخت کنید. @MojtabaInFrance

درباره قطع اشتراک موبایل اپراتور Free و Orange
وقتی شما از اپراتور Free سیم کارت می خرید و مشترک آنها می شوید، هر وقت خواستید می توانید با ارسال نامه کتبی اشتراک خود را قطع کنید ولی اگر از اپراتور Orange سیم کارت بخرید و مشترک شوید تا آخر یک سال ( یا تا آخر هرچند سالی که مشترک شده اید) نمی توانید اشتراکتان را قطع کنید و هر ماه مبلغ مربوطه از حساب شما برداشت میشود یا اینکه باید یکجا پول اشتراک تا آخر زمان قراردادتان را پرداخت کنید.
@MojtabaInFrance