در يكي از ايستگاه هاي اتوبوس فرد معلولي روي ويلچر برقي منتظر اتوبوس بود. وقتي اتوبوس به ايستگاه رسيد، قبل از اينكه درب اتوبوس براي بقيه باز شود درب وسط اتوبوس باز شد، اتوبوس كمي به سمت پياده رو خم شد، يك صفحه مستطيلي شكل از پايين درب به صورت اتوماتيك از زير اتوبوس بيرون آمد و روي لبه پياده رو قرار گرفت و شخص معلول با ويلچرش به راحتي وارد اتوبوس شد و بعد درب جلوي اتوبوس براي ورود بقيه باز شد. @MojtabaInFrance

در يكي از ايستگاه هاي اتوبوس فرد معلولي روي ويلچر برقي منتظر اتوبوس بود. وقتي اتوبوس به ايستگاه رسيد، قبل از اينكه درب اتوبوس براي بقيه باز شود درب وسط اتوبوس باز شد، اتوبوس كمي به سمت پياده رو خم شد، يك صفحه مستطيلي شكل از پايين درب به صورت اتوماتيك از زير اتوبوس بيرون آمد و روي لبه پياده رو قرار گرفت و شخص معلول با ويلچرش به راحتي وارد اتوبوس شد و بعد درب جلوي اتوبوس براي ورود بقيه باز شد.
@MojtabaInFrance