یکی از اساتید کامپیوتر در شروع اولین جلسه کلاس توضیح داد که چرا قرار است این کلاس به انگلیسی ارائه شود. نکته جالبی که به آن اشاره کرد این بود که بر اساس بخش نامه ای که اخیرا از طرف وزارت علوم فرانسه به دانشگاه ها ابلاغ شده، لازم است که ۲۰ درصد کلاسهای درسی در دانشگاه ها به زبان انگلیسی برگزار شود. در صورتی که تا حدود ۱۰ سال پیش کاملا برعکس بود و اگر استادی میخواست به زبانی غیر از فرانسه در دانشگاه ها تدریس کند با مخالفت های زیادی روبرو می شد و وزارت علوم با تعصب زیادی نسبت به زبان فرانسه با آن برخورد می کرد. @MojtabaInFrance

یکی از اساتید کامپیوتر در شروع اولین جلسه کلاس توضیح داد که چرا قرار است این کلاس به انگلیسی ارائه شود. نکته جالبی که به آن اشاره کرد این بود که بر اساس بخش نامه ای که اخیرا از طرف وزارت علوم فرانسه به دانشگاه ها ابلاغ شده، لازم است که ۲۰ درصد کلاسهای درسی در دانشگاه ها به زبان انگلیسی برگزار شود. در صورتی که تا حدود ۱۰ سال پیش کاملا برعکس بود و اگر استادی میخواست به زبانی غیر از فرانسه در دانشگاه ها تدریس کند با مخالفت های زیادی روبرو می شد و وزارت علوم با تعصب زیادی نسبت به زبان فرانسه با آن برخورد می کرد.
@MojtabaInFrance