خونه مبله اي كه از ايران به صورت اينترنتي و بدون اينكه داخلشو ببينيم اجاره كرديم و كرايه دو ماهش را هم از ايران حواله كرديم و همش نگران اين بوديم كه چه چيزي قراره تحويل بگيريم. ولي چيزي كه تحويل گرفتيم بيشتر از انتظارمون تميز، نو و مجهز بود. @MojtabaInFrance

خونه مبله اي كه از ايران به صورت اينترنتي و بدون اينكه داخلشو ببينيم اجاره كرديم و كرايه دو ماهش را هم از ايران حواله كرديم و همش نگران اين بوديم كه چه چيزي قراره تحويل بگيريم. ولي چيزي كه تحويل گرفتيم بيشتر از انتظارمون تميز، نو و مجهز بود.
@MojtabaInFrance