http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=France&city=Rennes در این سایت متوسط هزینه های هر شهر را نوشته است و می توان شهرها را با هم مقایسه کرد. نکته جالبش اینجاست که اگر مثلا شهر رن را با تهران مقایسه کنید می گوید هزینه کرایه خانه در رن فرانسه ۷ درصد از تهران ارزان تر است. @MojtabaInFrance

http://www.numbeo.com/cost-of-living/city_result.jsp?country=France&city=Rennes

در این سایت متوسط هزینه های هر شهر را نوشته است و می توان شهرها را با هم مقایسه کرد. نکته جالبش اینجاست که اگر مثلا شهر رن را با تهران مقایسه کنید می گوید هزینه کرایه خانه در رن فرانسه ۷ درصد از تهران ارزان تر است.
@MojtabaInFrance