بعد که عدد ۳۳ رو یعنی کد فرانسه رو به شماره ای که داده پیامک می کنید این پاسخ رو میده:‌ FRANCE(فرانسه): هر دقيقه دريافت مكالمه 40000 ريال مكالمه داخلي 35483 ريال مكالمه با ايران 108000 ريال ارسال هر پيامك10436 ريال اينترنت همراه ندارد FRANCE_ORANGE(فرانسه): هر دقيقه دريافت مكالمه 20000 ريال مكالمه داخلي 50000 ريال مكالمه با ايران 50000 ريال ارسال هر پيامك10000 ريال هرمگابايت اينترنت همراه15000 ريال @MojtabaInFrance

بعد که عدد ۳۳ رو یعنی کد فرانسه رو به شماره ای که داده پیامک می کنید این پاسخ رو میده:‌
FRANCE(فرانسه):
هر دقيقه
دريافت مكالمه 40000 ريال
مكالمه داخلي 35483 ريال
مكالمه با ايران 108000 ريال
ارسال هر پيامك10436 ريال
اينترنت همراه ندارد
FRANCE_ORANGE(فرانسه):
هر دقيقه
دريافت مكالمه 20000 ريال
مكالمه داخلي 50000 ريال
مكالمه با ايران 50000 ريال
ارسال هر پيامك10000 ريال
هرمگابايت اينترنت همراه15000 ريال
@MojtabaInFrance