تصاوير مردمي كه در گوشه و كنار ايستگاه قطار مشغول مطالعه هستند. وسط اون شلوغي، انقدر با جديت و تمركز مطالعه ميكنند كه انگار فردا صبح امتحان پايان ترم دارند. 😄 در ضمن نشستن روي زمين در زمان انتظار بسيار عادي ست. @MojtabaInFrance

تصاوير مردمي كه در گوشه و كنار ايستگاه قطار مشغول مطالعه هستند.
وسط اون شلوغي، انقدر با جديت و تمركز مطالعه ميكنند كه انگار فردا صبح امتحان پايان ترم دارند. 😄
در ضمن نشستن روي زمين در زمان انتظار بسيار عادي ست.
@MojtabaInFrance