براي وارد شدن به مترو بليط خود را وارد اين دستگاه ها ميكنيد يا كارت متروي خود را به اين دستگاه نزديك ميكنيد و بعد وارد مترو مي شويد. هيچ گيتي وجود ندارد كه با زدن كارت يا بليط باز شود و يا هيچ ماموري در ورودي مترو حضور ندارد تا چك كند كه همه با بليط وارد مي شوند. نه تنها ماموري در ورودي ايستگاه مترو حضور ندارد بلكه اصولا هيچ مامور يا كارمندي در كل ايستگاه حضور ندارد. @MojtabaInFrance

براي وارد شدن به مترو بليط خود را وارد اين دستگاه ها ميكنيد يا كارت متروي خود را به اين دستگاه نزديك ميكنيد و بعد وارد مترو مي شويد. هيچ گيتي وجود ندارد كه با زدن كارت يا بليط باز شود و يا هيچ ماموري در ورودي مترو حضور ندارد تا چك كند كه همه با بليط وارد مي شوند.
نه تنها ماموري در ورودي ايستگاه مترو حضور ندارد بلكه اصولا هيچ مامور يا كارمندي در كل ايستگاه حضور ندارد.
@MojtabaInFrance