ساختمونی که اونجا استودیو اجاره کردم صبح ها صبحانه بوفه سرد داره که صبحانه خوبیه. قیمتش هم بسته به اینکه چند روزه بخریم فرق میکنه. اگر یک روزه بخریم ۵ یورو، اگر ۱۰ روزه بخریم روزی ۲ یورو، اگر یک ماهه بخریم روزی ۱.۳ یورو و اگر یکساله بخریم روزی ۰.٥ یورو می شود. @MojtabaInFrance

ساختمونی که اونجا استودیو اجاره کردم صبح ها صبحانه بوفه سرد داره که صبحانه خوبیه. قیمتش هم بسته به اینکه چند روزه بخریم فرق میکنه. اگر یک روزه بخریم ۵ یورو، اگر ۱۰ روزه بخریم روزی ۲ یورو، اگر یک ماهه بخریم روزی ۱.۳ یورو و اگر یکساله بخریم روزی ۰.٥ یورو می شود.
@MojtabaInFrance