نکته ای که در تحویل دادن خونه توسط صاحبخانه جالب بود این بود که تمام جزئیات خونه رو توی قرارداد می نوشت. مثلا اگر خطی روی دیوار بود یا جایی سوراخ شده بود و یا هر عیب ریزی که تو خونه بود رو یادداشت کرد. این معنیش اینه که اگه موقع تحویل خونه یه خط روی دیوار اضافه شده باشه مسئولیتش با منه.

نکته ای که در تحویل دادن خونه توسط صاحبخانه جالب بود این بود که تمام جزئیات خونه رو توی قرارداد می نوشت. مثلا اگر خطی روی دیوار بود یا جایی سوراخ شده بود و یا هر عیب ریزی که تو خونه بود رو یادداشت کرد. این معنیش اینه که اگه موقع تحویل خونه یه خط روی دیوار اضافه شده باشه مسئولیتش با منه.