اولین تجربه پرواز با Aegean Airlines تجربه خوبی بود. هم خیلی منظم و تمیز بود هم خیلی خوب پذیرایی کردند و هم قیمتش خیلی ارزون بود. پرواز از تهران به آتن و از آتن به پاریس بود که ۳ ساعت هم در آتن توقف داشتیم. اتفاق عجیب و جدیدی که افتاد این بود که با اینکه آتن مقصد نهایی نبود و در واقع کانکشن بود، تو آتن مهر ورود به آتن تو پاسپورتم زدند و وقتی مجددا کارت پرواز از آتن به پاریس رو گرفتم و به پاریس رفتم، دیگه تو پاریس مهر ورود به پاسپورتم نزدند.

اولین تجربه پرواز با Aegean Airlines تجربه خوبی بود. هم خیلی منظم و تمیز بود هم خیلی خوب پذیرایی کردند و هم قیمتش خیلی ارزون بود. پرواز از تهران به آتن و از آتن به پاریس بود که ۳ ساعت هم در آتن توقف داشتیم. اتفاق عجیب و جدیدی که افتاد این بود که با اینکه آتن مقصد نهایی نبود و در واقع کانکشن بود، تو آتن مهر ورود به آتن تو پاسپورتم زدند و وقتی مجددا کارت پرواز از آتن به پاریس رو گرفتم و به پاریس رفتم، دیگه تو پاریس مهر ورود به پاسپورتم نزدند.