یکی دیگر از کاندیداهای #حزب #پایرت در انتخابات محلی #برلین با شعار The shitty rents are so high 👇👇

یکی دیگر از کاندیداهای #حزب #پایرت در انتخابات محلی #برلین با شعار
The shitty rents are so high
👇👇