❣ @hamsaranekhoob ❣ همان قدری که مرد در محیط خانواده #ذی_حق است زن هم ذی حق است. نباید به زن زور بگویید و #تحمیل کنید، به حسب جسم، او ضعیفتر است، بعضیها خیال میکنند که بله، حالا باید زور بگویند، صدایشان را کلفت کنند و دعوا کنند و تحمیل کنند. ❣ @hamsaranekhoob ❣ بیانات رهبر انقلاب در مراسم خطبه عقد زوج های جوان؛ ۷۳\/۱۲\/۱۱

❣ @hamsaranekhoob ❣

همان قدری که مرد در محیط خانواده #ذی_حق است زن هم ذی حق است.

نباید به زن زور بگویید و #تحمیل کنید، به حسب جسم، او ضعیفتر است، بعضیها خیال میکنند که بله، حالا باید زور بگویند، صدایشان را کلفت کنند و دعوا کنند و تحمیل کنند.


❣ @hamsaranekhoob ❣
بیانات رهبر انقلاب در مراسم خطبه عقد زوج های جوان؛ ۷۳\/۱۲\/۱۱