قیافه ی اینا به آفرود نمیخوره قیافش خیلی سوسولی و ماناندوزه

قیافه ی اینا به آفرود نمیخوره
قیافش خیلی سوسولی و ماناندوزه