✅ممکن است بانوان در برخی زمان ها بهتر نسبت به رفتارهای عاشقانه پاسخ گو باشند و عکس العمل نشان بدهند، یکی از آن زمان ها وقتی است که شکم شان پر باشد. 🆔 @iran_science ⏪ این نتیجه بر مبنای مطالعات fMRI یی که بر روی مغز بانوان صورت گرفته به دست آمده است. اما طبق گفته محققان، این موضوع احتیاج به بررسی بیشتر دارد. ═══════════════════ 🆔 @iran_science_bot ═══════════════════ http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2015.06.022

✅ممکن است بانوان در برخی زمان ها بهتر نسبت به رفتارهای عاشقانه پاسخ گو باشند و عکس العمل نشان بدهند، یکی از آن زمان ها وقتی است که شکم شان پر باشد.

🆔 @iran_science

⏪ این نتیجه بر مبنای مطالعات fMRI یی که بر روی مغز بانوان صورت گرفته به دست آمده است. اما طبق گفته محققان، این موضوع احتیاج به بررسی بیشتر دارد.

═══════════════════
🆔 @iran_science_bot
═══════════════════

http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2015.06.022