منطقه تیره بالای خورشید در این تصویر، یک حفره تاجی را در خورشید نشان می دهد. این منطقه طوفان های پرسرعت خورشیدی را به فضا می فرستد.

منطقه تیره بالای خورشید در این تصویر، یک حفره تاجی را در خورشید نشان می دهد.

این منطقه طوفان های پرسرعت خورشیدی را به فضا می فرستد.