✅ امروزه در درمان نارسائی دریچه میترال قلب، از دریچه میترال خوک درعمل پیوند استفاده می شود که معمولا نیز با بهبودی کامل بیمار همراه می باشد. از پوست خوک بدلیل نزدیک بودن با بافت پوست انسان نیز در برخی از عملهای پلاستیک استفاده میشود.

✅ امروزه در درمان نارسائی دریچه میترال قلب، از دریچه میترال خوک درعمل پیوند استفاده می شود که معمولا نیز با بهبودی کامل بیمار همراه می باشد. از پوست خوک بدلیل نزدیک بودن با بافت پوست انسان نیز در برخی از عملهای پلاستیک استفاده میشود.