🔷 ویرایش ژنتیکی می تواند پیوند اعضای خوک به انسان را عملی کند 🆔 @iran_science 🔹دانشمندان می گویند که با کمک یک شیوه ویرایش ژنتیکی شاید روزی در آینده امکان پرورش اندام های داخلی خوک به طوری که برای پیوند به انسان مناسب باشد فراهم شود. 🆔 @iran_science 🔸پروفسور جورج چرچ و همکارانش با استفاده از تکنیک موسوم به کریسپر (Crispr) دی ان ای سلول های خوک را طوری تغییر دادند که در انسان قابل استفاده تر باشد. 🆔 @iran_science 💠این مطالعه اولیه، که نتایج آن در نشریه ساینس چاپ شده، با هدف رفع نگرانی در مورد طرد عضو (رد پیوند) یا عفونت آن توسط ویروس نهفته در دی ان ای خوک صورت می گیرد. 🆔 @iran_science ✔ اگر این شیوه موفق باشد، می تواند پاسخی برای مشکل کمبود اهداکننده اندام به حساب آید. 🆔 @iran_science ⚠ البته سال ها وقت می خواهد تا خوک هایی که اصلاح ژنتیکی شده اند پرورش یابند و ارگان های آنها در انسان قابل استفاده باشد. ═══════════════════ 🆔 @iran_science_bot ═══════════════════ http://news.sciencemag.org/biology/2015/10/gene-editing-method-revives-hopes-transplanting-pig-organs-people

🔷 ویرایش ژنتیکی می تواند پیوند اعضای خوک به انسان را عملی کند

🆔 @iran_science

🔹دانشمندان می گویند که با کمک یک شیوه ویرایش ژنتیکی شاید روزی در آینده امکان پرورش اندام های داخلی خوک به طوری که برای پیوند به انسان مناسب باشد فراهم شود.

🆔 @iran_science

🔸پروفسور جورج چرچ و همکارانش با استفاده از تکنیک موسوم به کریسپر (Crispr) دی ان ای سلول های خوک را طوری تغییر دادند که در انسان قابل استفاده تر باشد.

🆔 @iran_science

💠این مطالعه اولیه، که نتایج آن در نشریه ساینس چاپ شده، با هدف رفع نگرانی در مورد طرد عضو (رد پیوند) یا عفونت آن توسط ویروس نهفته در دی ان ای خوک صورت می گیرد.

🆔 @iran_science

✔ اگر این شیوه موفق باشد، می تواند پاسخی برای مشکل کمبود اهداکننده اندام به حساب آید.

🆔 @iran_science

⚠ البته سال ها وقت می خواهد تا خوک هایی که اصلاح ژنتیکی شده اند پرورش یابند و ارگان های آنها در انسان قابل استفاده باشد.

═══════════════════
🆔 @iran_science_bot
═══════════════════

http://news.sciencemag.org/biology/2015/10/gene-editing-method-revives-hopes-transplanting-pig-organs-people