نیروهای کوانتومی بسیار جالب هستن. بعنوان مثال طیف الکترومغناطیسی که موجودات بر اساس نیاز خودشون، بخشی خاصی از این طیف رو درک میکنن. در تصویر زیر انسان فقط طیف بسیار بسیار محدودی را درک میکند. دلیل این قضیه هم این است که انسان برای ادامه حیاتش و نجات نسلش فقط و فقط به این بخش نیاز داشته است. موجودات دیگر مثل خفاشها یا حشرات نیز دارای درک متفاوتی از این طیف هستند. اگر حسگری می بوده که همه این طیف را همزمان نشان میداد، دنیای پیرامون ما پر میشد از امواج و صداها و نورها که بسیار گیج کننده بود. پس دنیایی که ما درک میکنیم، بخشی از حقیقت موجود در همان لحظه است و دنیاهای موازی در کوانتوم پاسخی برای سوالات این موضوع بسیار جالب است.

نیروهای کوانتومی بسیار جالب هستن.
بعنوان مثال طیف الکترومغناطیسی که موجودات بر اساس نیاز خودشون، بخشی خاصی از این طیف رو درک میکنن.
در تصویر زیر انسان فقط طیف بسیار بسیار محدودی را درک میکند. دلیل این قضیه هم این است که انسان برای ادامه حیاتش و نجات نسلش فقط و فقط به این بخش نیاز داشته است. موجودات دیگر مثل خفاشها یا حشرات نیز دارای درک متفاوتی از این طیف هستند.
اگر حسگری می بوده که همه این طیف را همزمان نشان میداد، دنیای پیرامون ما پر میشد از امواج و صداها و نورها که بسیار گیج کننده بود.
پس دنیایی که ما درک میکنیم، بخشی از حقیقت موجود در همان لحظه است و دنیاهای موازی در کوانتوم پاسخی برای سوالات این موضوع بسیار جالب است.