مقایسه راه رفتن انسان و شامپانزده 🆔 @iran_science یک تیم تحقیقاتی به رهبری دانشگاه استونی بروک، نحوه راه رفتن انسان و شامپانزه را بررسی کردند. پژوهشگران شباهت غیر منتظره ای را کشف کردند. انسان و شامپانزده هنگامی که روی دو پا راه میروند از اندام های بالایی شان استفاده می کنند. نتایج این گزارش که در مجله ی Nature Communications منتشر شده است، نشان می دهد که اجداد ما از جمله «لوسی» ممکن است برای افزایش بهره وری راه رفتن همانند انسان مدرن قادر به استفاده از نیم تنه های خود بوده است. http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151006192837.htm

مقایسه راه رفتن انسان و شامپانزده

🆔 @iran_science

یک تیم تحقیقاتی به رهبری دانشگاه استونی بروک، نحوه راه رفتن انسان و شامپانزه را بررسی کردند.

پژوهشگران شباهت غیر منتظره ای را کشف کردند.
انسان و شامپانزده هنگامی که روی دو پا راه میروند از اندام های بالایی شان استفاده می کنند.

نتایج این گزارش که در مجله ی Nature Communications منتشر شده است، نشان می دهد که اجداد ما از جمله «لوسی» ممکن است برای افزایش بهره وری راه رفتن همانند انسان مدرن قادر به استفاده از نیم تنه های خود بوده است.

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151006192837.htm