🚀 وقوع ماه لرزه‌هاي مهيب زير پاي سفينه فضايي 🆔 @iran_science 🔷 کارشناسان با بررسي زلزله‌هاي رخ داده شده بر سطح کره ماه به هنگام ماموريت سفينه‌هاي فضايي آپولو دريافته‌اند بيش از 200 زلزله هنگام ماموريت سفينه فضايي آپولو در سال 1972 رخ داده است. 🔶 دانشمندان 4 نوع مجزا از Moongake را در سطح کره ماه شناسايي کرده‌اند ✔ نوع اول عميق و در عمق 700 کيلومتري رخ مي‌دهد و کارشناسان علت آن را مدار داخلي چرخش کره ماه به دور زمين مي‌دانند . ✔ نوع دوم ماه لرزه در اثر برخورد شهابسنگ هاي شديد به سطح کره ماه رخ مي‌دهد. ✔ نوع سوم ماه لرزه در اثر تغيير درجه حرارت در سطح کره ماه رخ مي‌دهد که پس از دو هفته شب ماه « که درجه حرارت آن کاهش محسوس مي‌يابد» با طلوع خورشيد و بالا رفتن دما ترک خوردگي و شکافت پوسته در سطح کره ماه رخ مي‌دهد. ✔ نوع چهارم ماه لرزه، زلزله‌هاي کم عمق و خفيف است که در اعماق 20 الي 30 کيلومتري از سطح کره ماه رخ مي‌دهد. ⚠ نکته مهم در خصوص کره ماه عدم وجود تکتونيک صفحه‌اي فعال در آن به نسبت کره زمين است. 🌎 در زمين پوسته بيروني از صفحات ضخيم تشکيل شده و گوشته زيرين کره زمين نرم است، اين باعث بروز زلزله‌هاي شديد در کره زمين مي‌شود. 🌏 از جمله خصوصيت هاي منحصربفرد در کره زمين توانايي حرکت به هر دو صورت افقي و عمودي پوسته‌ها و گسل‌هاي زمين است مي‌تواند منجر به زمين لرزه‌هاي شديد شود. اما در کره ماه اين ويژگي‌ وجود ندارد و به اين دليل نوع ترک خوردگي در اثر ماه‌لرزه‌ها با کره زمين تفاوت پيدا مي‌کند. 💠 کارشناسان بروز 3 نوع زمين لرزه اول را با توجه به خصوصيات زمين شناسي کره ماه توجيه پذير مي‌دانند اما بروز زمين لرزه نوع چهارم که در عمق کم از سطح کره ماه رخ مي‌دهد هنوز معمايي حل ناشدني براي دانشمندان است. #ماه #آپولو #زمین_شناسی http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3249500/The-mystery-moonquakes-deepens-Analysis-Apollo-data-reveals-200-new-tremors-lunar-surface.html

🚀 وقوع ماه لرزه‌هاي مهيب زير پاي سفينه فضايي

🆔 @iran_science

🔷 کارشناسان با بررسي زلزله‌هاي رخ داده شده بر سطح کره ماه به هنگام ماموريت سفينه‌هاي فضايي آپولو دريافته‌اند بيش از 200 زلزله هنگام ماموريت سفينه فضايي آپولو در سال 1972 رخ داده است.


🔶 دانشمندان 4 نوع مجزا از Moongake را در سطح کره ماه شناسايي کرده‌اند

✔ نوع اول عميق و در عمق 700 کيلومتري رخ مي‌دهد و کارشناسان علت آن را مدار داخلي چرخش کره ماه به دور زمين مي‌دانند .

✔ نوع دوم ماه لرزه در اثر برخورد شهابسنگ هاي شديد به سطح کره ماه رخ مي‌دهد.

✔ نوع سوم ماه لرزه در اثر تغيير درجه حرارت در سطح کره ماه رخ مي‌دهد که پس از دو هفته شب ماه « که درجه حرارت آن کاهش محسوس مي‌يابد» با طلوع خورشيد و بالا رفتن دما ترک خوردگي و شکافت پوسته در سطح کره ماه رخ مي‌دهد.

✔ نوع چهارم ماه لرزه، زلزله‌هاي کم عمق و خفيف است که در اعماق 20 الي 30 کيلومتري از سطح کره ماه رخ مي‌دهد.

⚠ نکته مهم در خصوص کره ماه عدم وجود تکتونيک صفحه‌اي فعال در آن به نسبت کره زمين است.

🌎 در زمين پوسته بيروني از صفحات ضخيم تشکيل شده و گوشته زيرين کره زمين نرم است، اين باعث بروز زلزله‌هاي شديد در کره زمين مي‌شود.

🌏 از جمله خصوصيت هاي منحصربفرد در کره زمين توانايي حرکت به هر دو صورت افقي و عمودي پوسته‌ها و گسل‌هاي زمين است مي‌تواند منجر به زمين لرزه‌هاي شديد شود.
اما در کره ماه اين ويژگي‌ وجود ندارد و به اين دليل نوع ترک خوردگي در اثر ماه‌لرزه‌ها با کره زمين تفاوت پيدا مي‌کند.

💠 کارشناسان بروز 3 نوع زمين لرزه اول را با توجه به خصوصيات زمين شناسي کره ماه توجيه پذير مي‌دانند اما بروز زمين لرزه نوع چهارم که در عمق کم از سطح کره ماه رخ مي‌دهد هنوز معمايي حل ناشدني براي دانشمندان است.

#ماه
#آپولو
#زمین_شناسی

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3249500/The-mystery-moonquakes-deepens-Analysis-Apollo-data-reveals-200-new-tremors-lunar-surface.html