دانشمندان برای اولین بار نقشه ژنتیکی یک انسان کهن آفریقایی را تهیه کرده اند که مقایسه آن با انسان امروزی، حاکی از مهاجرت گسترده انسان از اروپا-آسیا به آفریقاست. محققان دی ان ای را از جمجمه یک انسان ۴۵۰۰ ساله که در ارتفاعات اتیوپی پیدا شد استخراج کردند. http://news.sciencemag.org/evolution/2015/10/first-dna-extracted-ancient-african-skeleton-shows-widespread-mixing-eurasians

دانشمندان برای اولین بار نقشه ژنتیکی یک انسان کهن آفریقایی را تهیه کرده اند که مقایسه آن با انسان امروزی، حاکی از مهاجرت گسترده انسان از اروپا-آسیا به آفریقاست.

محققان دی ان ای را از جمجمه یک انسان ۴۵۰۰ ساله که در ارتفاعات اتیوپی پیدا شد استخراج کردند.

http://news.sciencemag.org/evolution/2015/10/first-dna-extracted-ancient-african-skeleton-shows-widespread-mixing-eurasians