⚠ شرح خبر 'برهم زننده معادلات' دکتر ماریا مارتینون تورز از دانشگاه کالج لندن (یو سی ال) به بی بی سی گفت: "برای ما خیلی واضح بود که این دندان ها متعلق به انسان امروزی است. اما نکته شگفت انگیز قدمت آنها بود." "همه فسیل ها در یک زمین کلسیتی (calcitic) که مثل سنگ قبر است قرار داشت و در نتیجه کاملا در برابر آب و هوا محفوظ بود. بنابراین دندان ها باید قدیمی تر از این لایه کلسیتی باشد. روی لایه حاوی دندان ها، استالاگمیت هایی هست که قدمت آنها با استفاده از سری اورانیومی ۸۰ هزار سال رقم زده شده." این یعنی هر چه زیر این استالاگمیت است باید بیش از ۸۰ هزار سال قدمت داشته باشد؛ به گفته محققان قدمت دندان های کشف شده می تواند به ۱۲۵ هزار سال برسد. قبلا فسیل هایی از انسان مدرن که به پیش از مهاجرت "خروج از آفریقا" تعلق دارد در غارهای اسکول و قفزه در اسرائیل کشف شده بود. اما اینها بخشی از تلاش ناکام مهاجرت اولیه انسان تلقی می شود؛‌ انسان هایی که منقرض شدند. با این حال کشف فسیل های بدون شک مدرن انسان در چین، این تصویر را گل آلود می کند. دکتر مارتینون تورز گفت:‌ "برخی محققان قبلا نظراتی درباره پراکنده شدن زودتر انسان به خارج از آفریقا ارائه کرده بودند." "ما واقعا باید درک کنیم سرگذشت آن مهاجرت به کجا رسید. باید بدانیم آیا شکست خورد و آنها منقرض شدند یا اینکه بنیانگذار جمعیت ها و نسل های بعدی بودند." "شاید ما واقعا از اسلاف مهاجرت ۶۰ هزار سال قبل باشیم - اما باید در مدل هایمان7 بازبینی کنیم. شاید پدیده 'خروج از آفریقا' بیش از یک بار اتفاق افتاده باشد." پروفسور کریس استرینگر از موزه تاریخ طبیعی لندن گفت که مطالعه تازه معادلات مربوط به پراکنده شدن انسان از آفریقا را به هم می زند. "بسیاری از محققان (از جمله اغلب خود من) استدلال کرده اند که رفتن انسان امروزی از آفریقا به شام که در رکوردهای فسیلی اسکول و قفزه ثبت شده و حدود ۱۲۰ هزار سال قبل روی داد، اساسا تلاشی شکست خورده برای مهاجرت بود که از اسرائیل یا حدود آن فراتر نرفت." "اما فسیل های دائوشیان خیلی بیش از آنکه به فسیل های اسکول و قفزه - با مشخصه های بدوی تر - شباهت داشته باشد، شبیه انسان امروزی است. بنابراین یا جمعیت های همنوع اسکول و قفزه در آسیا به سرعت تا ۸۰ هزار سال قبل تکامل پیدا کرده اند، یا دندان دائوشیان نماینده مهاجرت اولیه جداگانه و تاکنون ناشناخته انسان های مدرن تر است."

⚠ شرح خبر

'برهم زننده معادلات'

دکتر ماریا مارتینون تورز از دانشگاه کالج لندن (یو سی ال) به بی بی سی گفت: "برای ما خیلی واضح بود که این دندان ها متعلق به انسان امروزی است. اما نکته شگفت انگیز قدمت آنها بود."

"همه فسیل ها در یک زمین کلسیتی (calcitic) که مثل سنگ قبر است قرار داشت و در نتیجه کاملا در برابر آب و هوا محفوظ بود. بنابراین دندان ها باید قدیمی تر از این لایه کلسیتی باشد. روی لایه حاوی دندان ها، استالاگمیت هایی هست که قدمت آنها با استفاده از سری اورانیومی ۸۰ هزار سال رقم زده شده."

این یعنی هر چه زیر این استالاگمیت است باید بیش از ۸۰ هزار سال قدمت داشته باشد؛ به گفته محققان قدمت دندان های کشف شده می تواند به ۱۲۵ هزار سال برسد.

قبلا فسیل هایی از انسان مدرن که به پیش از مهاجرت "خروج از آفریقا" تعلق دارد در غارهای اسکول و قفزه در اسرائیل کشف شده بود. اما اینها بخشی از تلاش ناکام مهاجرت اولیه انسان تلقی می شود؛‌ انسان هایی که منقرض شدند.
با این حال کشف فسیل های بدون شک مدرن انسان در چین، این تصویر را گل آلود می کند.
دکتر مارتینون تورز گفت:‌ "برخی محققان قبلا نظراتی درباره پراکنده شدن زودتر انسان به خارج از آفریقا ارائه کرده بودند."

"ما واقعا باید درک کنیم سرگذشت آن مهاجرت به کجا رسید. باید بدانیم آیا شکست خورد و آنها منقرض شدند یا اینکه بنیانگذار جمعیت ها و نسل های بعدی بودند."

"شاید ما واقعا از اسلاف مهاجرت ۶۰ هزار سال قبل باشیم - اما باید در مدل هایمان7 بازبینی کنیم. شاید پدیده 'خروج از آفریقا' بیش از یک بار اتفاق افتاده باشد."

پروفسور کریس استرینگر از موزه تاریخ طبیعی لندن گفت که مطالعه تازه معادلات مربوط به پراکنده شدن انسان از آفریقا را به هم می زند.
"بسیاری از محققان (از جمله اغلب خود من) استدلال کرده اند که رفتن انسان امروزی از آفریقا به شام که در رکوردهای فسیلی اسکول و قفزه ثبت شده و حدود ۱۲۰ هزار سال قبل روی داد، اساسا تلاشی شکست خورده برای مهاجرت بود که از اسرائیل یا حدود آن فراتر نرفت."

"اما فسیل های دائوشیان خیلی بیش از آنکه به فسیل های اسکول و قفزه - با مشخصه های بدوی تر - شباهت داشته باشد، شبیه انسان امروزی است. بنابراین یا جمعیت های همنوع اسکول و قفزه در آسیا به سرعت تا ۸۰ هزار سال قبل تکامل پیدا کرده اند، یا دندان دائوشیان نماینده مهاجرت اولیه جداگانه و تاکنون ناشناخته انسان های مدرن تر است."