🔘شاخص‌های اصلی بازاریابی دیجیتال – بازگشت سرمایه #مفاهیم همواره یکی از چالش‌های سازمان‌ها در حوزه بازاریابی این بوده است که چگونه بفهمند سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه کرده‌اند اثربخش و یا اتلاف پول و منابع مالی بوده است. یکی از مزایای اصلی بازاریابی دیجیتال این است که شما می‌توانید با شاخص‌های روشنی کار آیی فعالیت‌های خود را سنجش کنید. یکی از این شاخص های کلیدی بازگشت سرمایه (Return on Investment)است. این شاخص شاید مهم‌ترین شاخص بازاریابی باشد و به نشان می‌دهد سودآوری فعالیت‌های بازاریابی شما چقدر است. عدد مثبت نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاری شما مؤثر بوده درحالی‌که عدد منفی نشان می‌دهد نیازمند بازنگری در فعالیت‌های بازاریابی خود هستید. اگر بخواهید برای مثال نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری را برای یک کمپین تبلیغاتی محاسبه کنید، لازم است هزینه جذب مشتری را باارزش متوسط دوره عمر مشتری مقایسه کنید. برای مثال اگر شما برای آن‌که مشتری به نقطه خرید برسد به‌طور متوسط ۱۰ هزار تومان خرج کردید و او از شما ۵۰ هزار تومان خرید می‌کند، این‌یک کمپین تبلیغاتی موفق بوده است. 📎www.dmtbox.com 🆔@DMTBOX 💯

 

🔘شاخص‌های اصلی بازاریابی دیجیتال – بازگشت سرمایه

#مفاهیم

همواره یکی از چالش‌های سازمان‌ها در حوزه بازاریابی این بوده است که چگونه بفهمند سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه کرده‌اند اثربخش و یا اتلاف پول و منابع مالی بوده است. یکی از مزایای اصلی بازاریابی دیجیتال این است که شما می‌توانید با شاخص‌های روشنی کار آیی فعالیت‌های خود را سنجش کنید. یکی از این شاخص های کلیدی بازگشت سرمایه (Return on Investment)است.این شاخص شاید مهم‌ترین شاخص بازاریابی باشد و به نشان می‌دهد سودآوری فعالیت‌های بازاریابی شما چقدر است. عدد مثبت نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاری شما مؤثر بوده درحالی‌که عدد منفی نشان می‌دهد نیازمند بازنگری در فعالیت‌های بازاریابی خود هستید. اگر بخواهید برای مثال نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری را برای یک کمپین تبلیغاتی محاسبه کنید، لازم است هزینه جذب
مشتری را باارزش متوسط دوره عمر مشتری مقایسه کنید. برای مثال اگر شما برای آن‌که مشتری به نقطه خرید برسد به‌طور متوسط ۱۰ هزار تومان خرج کردید و او از شما ۵۰ هزار تومان خرید می‌کند، این‌یک کمپین تبلیغاتی موفق بوده است.

📎www.dmtbox.com

🆔@DMTBOX 💯