⁣🔘شاخص‌های اصلی بازاریابی دیجیتال – ارزش دوره عمر مشتری #مفاهیم همواره یکی از چالش‌های سازمان‌ها در حوزه بازاریابی این بوده است که چگونه بفهمند سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه کرده‌اند اثربخش و یا اتلاف پول و منابع مالی بوده است. یکی از مزایای اصلی بازاریابی دیجیتال این است که شما می‌توانید با شاخص‌های روشنی کار آیی فعالیت‌های خود را سنجش کنید. یکی از این شاخص های کلیدی ارزش دوره عمر مشتری (Customer Lifetime Value) است. این یکی از شاخص‌هایی است که محاسبه آن کمی دشوار است. این شاخص به تحلیل کار آیی تبلیغات و یا سایر فعالیت‌های بازاریابی کمک نمی‌کند، بلکه معیاری برای سنجیدن کلی بازگشت سرمایه‌گذاری شما می‌دهد. همچنین برای تعیین هدف‌گذاری‌های سالیانه در سازمان شما می‌تواند مؤثر باشد. برای محاسبه این شاخص شما باید محاسبه کنید یک مشتری در طول عمر ارتباط خود با سازمان شما چقدر از شما خرید می‌کند. محاسبه این شاخص البته برای یک کسب‌وکار نوپا امکان‌پذیر نیست، اما امکان‌پذیر است که بر اساس حدسیات و مشاهدات خود بتوانید برآورد کنید که یک مشتری در طول یک سال چند تراکنش مالی با سازمان شما خواهد داشت. 📎www.dmtbox.com 🆔@DMTBOX 💯

 ⁣🔘شاخص‌های اصلی بازاریابی دیجیتال – ارزش دوره عمر مشتری

#مفاهیم

همواره یکی از چالش‌های سازمان‌ها در حوزه بازاریابی این بوده است که چگونه بفهمند سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه کرده‌اند اثربخش و یا اتلاف پول و منابع مالی بوده است. یکی از مزایای
اصلی بازاریابی دیجیتال این است که شما می‌توانید با شاخص‌های روشنی کار آیی فعالیت‌های خود را سنجش کنید. یکی از این شاخص های کلیدی ارزش دوره عمر مشتری (Customer Lifetime Value) است.

این یکی از شاخص‌هایی است که محاسبه آن کمی دشوار است. این شاخص به تحلیل کار آیی تبلیغات و یا سایر فعالیت‌های بازاریابی کمک نمی‌کند، بلکه معیاری برای سنجیدن کلی بازگشت سرمایه‌گذاری شما می‌دهد. همچنین برای تعیین هدف‌گذاری‌های سالیانه در سازمان شما می‌تواند مؤثر باشد. برای محاسبه این شاخص شما باید محاسبه کنید یک مشتری در طول عمر ارتباط خود با سازمان شما چقدر از شما خرید می‌کند. محاسبه این شاخص البته برای یک کسب‌وکار نوپا امکان‌پذیر نیست، اما امکان‌پذیر است که بر اساس حدسیات و مشاهدات خود بتوانید برآورد کنید که
یک مشتری در طول یک سال چند تراکنش مالی با سازمان شما خواهد داشت.📎www.dmtbox.com

🆔@DMTBOX 💯